Rebekka de Wit, Tot het verschil over sterrenstelsels gaat

Van het particuliere naar het universele

Het beeld van de asielzoeker in Rebekka de Wits ‘Tot het verschil over sterrenstelsels gaat’

“Absolute hospitality requires that I open my home and that I give not only to the foreigner […] but to the absolute, unknown, anonymous other, and that I give place to them […] without asking of them reciprocity (entering into a pact) or even their names1.”

Rebbeka de Wit

Het gebruik van literatuur om bepaalde problematieken aan te pakken staat de lezer toe om deze vanuit een ander perspectief te beschouwen. De Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst verwoordde dit mooi: ‘Literatuur appelleert aan je empathie en je interesse om je te verdiepen in een leefwereld die niet de jouwe is2.’ Dat doet ook toneel- en romanschrijfster Rebbekka de Wit in haar korte verhaal ‘Tot het verschil over sterrenstelsels gaat’ (2016)3, waarin zij zich op een bijzondere manier over de gevoelige migrantenthematiek buigt. In dit verhaal beschrijft het hoofdpersonage, dat eveneens verteller en focalisator is, haar aankomst in Antwerpen als vluchteling. De verhaaltrant is fragmentarisch en wordt onderbroken door flashbacks die naar het verleden van de hoofdpersoon in haar vaderland terugverwijzen. Zo verschuift de vertelling meer dan eens van eerste naar derde persoon, met andere woorden van een personele naar een auctoriale vertelwijze. Hoewel de verteller haar verhaal met ons deelt, blijft ze wat oppervlakkig en suggestief. Zij is bovendien het hele verhaal naam- en nationaliteitloos4. Als gevolg daarvan is het moeilijk voor de lezer haar karakter beter te leren kennen omdat haar identiteit relatief vaag is, net zoals de vertelde episodes en anekdotes.

De uitwerking van een dergelijke manier van vertellen is dubbel. Aan de ene kant leidt het tot wat men een dehumaniseringseffect zou kunnen noemen. Dit schept een afstand tussen het hoofdpersonage en de lezer, dat eventueel een gebrek aan empathie voor haar als individu kan veroorzaken. Aan de andere kant belicht de keuze voor zo’n protagonist universele aspecten van de asielzoekerspositie die voor alle vluchtelingen kunnen gelden, namelijk de identiteitscrisis en het gevoel van onzichtbaarheid. Deze laatste twee elementen komen duidelijk naar voren in de tekst.

De hoofdpersoon is de banden met het land van herkomst kwijt en is daarenboven een vreemdeling in een vreemd land geworden. Dit wekt bij haar een gevoel van onveiligheid dat alleen verlicht wordt wanneer zij brieven naar ‘huis’ schrijft. Deze vervreemding ten opzichte van het vaderland wordt weergegeven door het feit dat zij zichzelf uit een familiefoto moet knippen om een pasfoto voor de verblijfsvergunning te kunnen verstrekken. Daarnaast voelt ze de nood om brieven te schrijven, ‘hopend dat ik mezelf weer tussen mijn familie kon lijmen, iets wat op de foto niet lukte’. Hoewel de aanwezigheid van flashbacks en de brieven tonen dat de verteller nog verbonden blijft met het land van herkomst, suggereert het verschuiven naar de derde persoon in de flashbacks en het knippen uit de familiefoto tegelijkertijd een afstand ten opzichte van het verleden. Zoals Salman Rushdie schrijft over migranten en hun relatie tot herinneringen aan hun verleden:

All migrants leave their past behind, although some try to pack it into bundles and boxes – but on the journey something seeps out of the treasured mementoes and old photographs […] because it is the fate of migrants to be stripped of history, to stand naked amidst the scorns of strangers […]5

Het verhaal laat dus mooi zien hoe het migratieproces mensen verplicht om een gedeelte van hun identiteit achter te laten, maar ook hun neiging om zich daaraan proberen vast te klampen, hoewel dit gedeelte ondertussen een drogbeeld is geworden, zoals ook wordt weerspiegeld in de fragmentarische verhaaltrant.

De identiteitscrisis wordt versterkt door het gevoel van onzichtbaarheid. Zo uit de verteller de woorden: ‘Als vreemdeling ben je lange tijd onzichtbaar’. Daaraan voegt zij toe dat verliefd worden de enige manier is om ‘een stad te doorgronden, om er deel vanuit te maken’, daarmee implicerend dat dit zonder liefde onmogelijk is. Meer dan eens laat het verhaal zien dat de hoofdpersoon zich niet thuis voelt en haar plaats niet kan vinden in de Antwerpse samenleving, wat in een gevoel van outsiderschap resulteert. Een voorbeeld daarvan is te lezen in de volgende passage:

Uiteindelijk weet ik niet waarom ik uit Antwerpen wegging […] Ik denk dat het komt omdat ik het geheim niet vond. Elke stad heeft ontelbaar veel geheimen en ik geloof dat een zeker gevoel van thuis begint bij de ongevraagde instemming met de geheimen van een stad.

De onzichtbaarheid kan eveneens in verband worden gebracht met het beschouwen van asielzoekers als een collectief, waardoor individualiteit verloren raakt. Dit spreekt uit het volgende citaat: ‘Het rook er naar ontheemde mensen die niet met elkaar spraken ook al behoorden wij voor Antwerpen tot dezelfde groep, namelijk vreemdelingen’. In verband daarmee drukt de verteller later uit dat er een moment komt voor elke vreemdeling ‘dat hij beseft dat hij altijd een vreemdeling zal blijven’. Dit laat zien dat de protagonist de indruk krijgt dat migranten tot een collectief gereduceerd worden en dat ze het etiket ‘vreemdeling’ moeilijk kwijt kunnen raken. De positie van ‘de ander’ waarin zij wordt geplaatst door ‘Antwerpen6’ bemoeilijkt nog verder het vaststellen van een reeds in gevaar gebrachte identiteit.

De anonieme verteller in ‘Tot het verschil over sterrenstelsels gaat’ creëert dus een afstandelijke houding bij de lezer omdat deze heel weinig toegang krijgt tot de psyché, of de identiteit van het personage. De keuze voor zo’n verteller is naar mijn mening niet onbetekenend. Hiermee bereikt de schrijfster namelijk wel een ander effect bij de lezer. De Wits korte verhaal nodigt niet zozeer uit om zich te verplaatsen in één personage, één individu, maar wel in de migrantenpositie in een algemene, universelere zin, wat de empathie van de lezer uitbreidt naar ‘the absolute, unknown, anonymous other’.

Fanny Nsita

 
 

Du particulier à l’universel

La représentation du demandeur d’asile dans la nouvelle de Rebekka de Wit « Jusqu’à ce que la différence soit affaire de constellation »

« [L]’hospitalité absolue exige que j’ouvre mon chez-moi et que je donne non seulement à l’étranger […] mais à l’autre absolu, inconnu, anonyme, et que je lui donne lieu […] sans lui demander ni réciprocité (l’entrée dans un pacte) ni même son nom1. »

L’utilisation de la littérature pour traiter d’une problématique donnée permet au lecteur d’envisager celle-ci à partir d’un autre point de perspective. Le romancier flamand Dimitri Verhulst formule ceci comme suit: « La littérature fait appel à l’empathie du lecteur et éveille son intérêt à se plonger dans un environnement qui n’est pas le sien2. » C’est précisément ce que fait la romancière et dramaturge Rebekka de Wit dans la nouvelle « Jusqu’à ce que la différence soit affaire de constellation » (2016)3, dans laquelle elle se penche, et ce de façon particuière, sur un sujet sensible: la thématique des migrants. Dans cette histoire, la protagoniste, également narateur et focalisateur, raconte son arrivée à Anvers en tant que réfugié. Le récit est fragmenté et interrompu à plusieurs reprises par des flashbacks renvoyant au passé du personnage principal dans son pays d’origine. La narration passe ainsi de la première à la troisième personne, autrement dit d’un discours narratif personnel à une narration auctoriale. Bien que le narrateur partage son histoire, celle-ci est présentée de façon sommaire et suggestive. En outre, si la protagoniste reste sans nom tout au long du récit, le lecteur ne reçoit par ailleurs aucune information lui permettant d’identifier son pays d’origine4. Il est par conséquent difficile de cerner la psychologie de ce personage de par l’accès pour le moins voilé à son identité, ainsi qu’aux événements racontés.

L’effet de cette technique narrative est double. Elle génère d’une part ce que l’on pourrait qualifier d’effet déshumanisant. Une distance est créée entre le lecteur et la protagoniste, engendrant un possible manque d’empathie pour cette dernière en tant qu’individu. D’autre part, le choix d’un tel personnage principal met en lumière des aspects plus universels, et de ce fait applicables à tous, liés à la position du migrant, à savoir la crise identitaire et le sentiment d’invisibilité. Ces deux éléments apparaissent dans le texte à de nombreuses reprises.

La protagoniste se voit privée des liens avec son pays d’origine et devient une étrangère dans un pays qui lui est étranger. Ceci engendre un sentiment d’insécurité qu’il lui est seulement possible d’apaiser par le biais de lettres qu’elle envoie « chez elle ». Cette aliénation par rapport au pays d’origine est illustrée par le passage dans lequel elle découpe son visage d’une photo de famille afin de fournir une photo d’identité pour son permis de séjour. En outre, elle ressent le besoin d’écrire des lettres espérant que cela « me permettrait de me recoller à ma place parmi ma famille, chose que je ne parvenais pas à faire avec la photo ». Bien que la présence de flashbacks ainsi que les lettres montrent que le narrateur a toujours des liens avec son pays d’origine, le passage à une narration auctoriale dans les flashbacks et le découpage de la photo de famille suggèrent une distance par rapport au passé. Concernant la relation des migrants aux souvenirs de leur passé dans leur pays d’origine, Salman Rushdie écrit :

Tous les migrants laissent leur passé derrière eux, bien que certains tentent de l’emballer dans des paquets et des boites – mais durant le voyage quelque chose s’échappe des précieux mémentos et des vieilles photos […] car c’est le sort des migrants d’être déshabillés de leur histoire, de se tenir nus face au mépris d’étrangers […]5

Le récit permet donc de montrer que le processus de migration oblige les migrants à laisser une partie de leur identité derrière eux, mais également la tendance qu’ont ceux-ci à tenter de s’y accrocher bien que cela soit illusoire. Cette identité fragmentée se reflète dans la narration.

Le crise identitaire est également renforcée pas l’invisibilité. Le narrateur exprime ceci façon explicite: « [e]n tant qu’étranger, on reste longtemps invisible ». A cela, la protagoniste ajoute que « tomber amoureux est la seule façon de devenir visible […] la seule façon de cerner une ville, d’en faire partie », suggérant par là que sans l’amour faire partie d’une ville se rèvèle être impossible. A de nombreuses reprises, il est suggéré que la protagoniste ne parvient pas à trouver sa place dans la société Anversoise, ce qui engendre chez elle un sentiment d’aliénation. La citation suivante exemplifie cette impression de non-appartenance:

En fin de compte, je ne sais pas pourquoi j’ai quitté Anvers […] Je pense que c’est parce que je ne parvenais pas à découvrir le secret. Chaque ville possède un nombre incalculable de secrets, et je crois qu’un certain sentiment d’appartenance commence par une adhésion spontanée à ces derniers. 

Rebekka de Wit

Le sentiment d’invisibilité est aussi renforcé par le fait que les migrants sont considérés comme étant une collectivité, entrainant de ce fait une perte de l’individualité. Ceci est montré par la citation suivante: ‘Il flottait une odeur de gens déracinés qui ne parlaient pas, bien qu’Anvers nous considère comme un seul groupe, celui des étrangers’.  De même, le narrateur exprime plus tard que pour tout étranger arrive le moment « où il prend conscience qu’il restera à jamais étranger ». Ces deux citations indiquent que la protagoniste a le sentiment que les migrants sont réduits à une collectivité, et qu’il est difficile de s’affranchir de l’étiquette « étranger ». La position d’ « autre » dans laquelle ceux-ci sont placés par « Anvers6 » rend l’affirmation de l’identité, déjà fragilisée, d’autant plus difficile.

Le narrateur anonyme dans « Jusqu’à ce que la différence soit affaire de constellation » crée une distance entre lui-même et le lecteur, de par l’accès limité à la psychée ou à l’identité du personnage principal. Il semble que le choix d’un tel narrateur ne soit pas innocent: l’auteur parvient à créer un autre effet sur le lecteur. La nouvelle de Rebekka de Wit n’invite pas tant à se projeter dans un seul personnage, un seul individu, mais bien dans la position du migrant dans un sens plus général, plus universel, suscitant ainsi une extention de l’empathie du lecteur à « l’autre absolu, inconnu, anonyme ».

 

 Fanny Nsita

Écoutez et lisez


 
 

1 Derrida geciteerd in Elvira Pulitano, Transnational Narratives from the Caribbean : Diasporic Literature and the Human Experience, London: Routledge, 2016, 142-143 ; mijn cursivering.

2Geciteerd in Marc Peirs, ‘Dimitri Verhulst gaat Pools’, (geraadpleegd op 20/04/2016).

3Rebekka de Wit, ‘Tot het verschil over sterrenstelsels gaat’ (Citybook Antwerpen), 2016,  (geraadpleegd op 20/04/2016).

4Hoewel dit niet expliciet vermeld wordt kunnen we veronderstellen dat de protagonist een vrouw is.

5 Salman Rushdie, Shame, London: Jonathan Cape, 1983, 63-64.

6 Antwerpen zou hier gelezen kunnen worden als een totum pro parte voor de Antwerpenaren. In dit perspectief lijkt de hoofdpersoon interessant genoeg de Antwerpenaren ook als een collectief te beschouwen.

 

1 Jacques Derrida. « De l’hospitalité : fragments », dans Écarts d’identité, n° 84/85 (1998), p. 4. Article consulté sur internet (consulté le 11/04/2016).

2 Cité dans Marc Peirs ‘Dimitri Verhulst gaat Pools’,  (consulté le 20/04/2016).

3 Rebekka de Wit, « Jusqu’à ce que la différence soit affaire de constellation » (Citybook Anvers), trad. Kim Andringa, 2016,  (consulté le 20/04/2016).

4 Bien que ceci ne soit pas exprimé de façon explicite, on peut supposer que le narrateur, et personnage principal, est une femme.

5 Salman Rushdie, Shame, Londres: Jonathan Cape, 1983, pp. 63-64 ; ma traduction.

6 Anvers pourrait dans ce contexte être vu comme un totum pro parte référant en réalité aux Anversois. Dans cette perspective, le personnage principal semble lui aussi considérer les Anversois comme une collectivité.

 

 

 crayongris2Fanny Nsita est étudiante en Master en Langues et littératures moderne.

 


 

 

Photos : © Garry Loughlin pour la photo d'Anvers, © Marianne Hommersom pour le portrait de l'auteure